fredag, juni 17, 2011

Kristdemokraternas partistyrelses ickesvar runt samkönade adoptioner till Rikstinget

Som jag tidigare skrivit finns det en motion om samkönade adoptioner till Kristdemokraternas riksting som sker i slutet av månaden. Motionen bemöts mycket konstigt av partistyrelsen och det är inte utan att det ser ut som att partistyrelsen helst inte alls vill ta i frågan. Motionens yrkande är att

”partistyrelsen ges i uppdrag att utvärdera partiets politik på adoptonsområdet och lägger fram ett förslag till uppdaterad politik för nästa riksting att ta ställning till.”

Ganska snällt skrivet, jag klistrar in hela motionen och hela svaret från partistyrelsen nedan men kort så har partistyrelsen ansett att motionen är besvarad efter att man bara resonerat kring Kristdemokraternas tidigare ståndpunkter i frågan utan att speciellt bemöta det som sägs i motionen.


Förutom att påpeka att det kanske är dags att tillåta samkönade adoptioner så påpekas också att kristdemokraterna inte sagt nej till ensamstående att adoptera vilket är knasigt eftersom nej till samkönad adoption motiverats med behov av både mamma och pappa. På detta svarar partistyrelsen.

”Partistyrelsen har noterat att det i olika sammanhang påpekas att partiet inte har uttalat sig i frågan om ensam¬ståendes möjlighet att adoptera. Detta är en missuppfattning. Vid två tillfällen har partiet i riksdagen skrivit kommittémotioner (med anledning av propositioner) om att frågan om ensamståendeadoptioner måste utvär¬deras, bl.a. mot bakgrund av att lagstiftningen är från 1917.”

Vilket i det närmaste känns som en förolämpning då det i motionen inte handlade om huruvida Kristdemokraterna yttrat sig utan ifall Kristdemokraterna är emot att ensamstående får adoptera.

Utan att svara på motionens huvudpunkt att styrelsen ska lägga fram ett förslag till uppdaterad politik på adoptionsområdet till nästa riksting anser partistyrelsen att motionen är besvarad.

Ynkedom!

Om inte kristdemokraterna uppdaterar sin syn på HBTQ området så kommer partiet med rätta att fortsätta stämplas som homofobiskt vilket gör att väljarna flyr.Motion och svar:
--------------------
03:02 Dags att uppdatera synen på adoptioner
När Riksdagen år 2003 röstade om samkönade adoptioner gjorde Kristdemokraterna rätt i att rösta nej. Underlaget
och forskningsläget var otillräckligt och otydligt och flera tunga remissinstanser ställde sig också negativa till förslaget. Sedan dess har dock mycket hänt och det är nu dags att vi utvärderar och uppdaterar vår syn på adoptioner.
Kristdemokraterna har alltid stått för att det är barnens bästa som skall vara utgångspunkten för alla politiska beslut som rör barn. Det gjorde att vi för åtta år sedan valde att säga nej till samkönade adoptioner eftersom att forskningsläget var oklart och konsekvenserna av beslutet svåra att överblicka.
Sedan dess har dock mycket forskning genomförts på området. Den i särklass mest omfattande studien av barn som hela sin uppväxt levt med samkönade föräldrar som hittills genomförts presenterades för drygt ett halvår sedan (US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents av Gartrell & Bos). I den är slutsatserna tydliga; barn till samkönade har vid inträdet i vuxen ålder inte sämre förutsättningar utvecklingsmässigt eller psykologiskt än barn med olikkönade föräldrar. De enda skillnader som kunde uppmätas var till barnen med samkönade föräldrars fördel.
Jämförande studier av samkönade och olikkönade föräldrapars anknytning till adopterade barn har också genomförts och visar även de på att det inte finns några signifikanta skillnader (se tex. An empirical analysis of factors affecting adolescent attachment in adoptive families with homosexual and straight parents av Erich mfl.).
Utöver detta är vår politik motsägelsefull i det att vi ofta förklarar vårt ställningstagande i frågan om samkönade adoptioner med att barn har rätt till både en mamma och en pappa, men vi är samtidigt inte mot ensamståendes
rätt att adoptera.
Det är sammantaget hög tid att vi utvärderar om vår politik på adoptionsområdet verkligen reflekterar våra grundläggande värderingar.
Jag yrkar därför
att partistyrelsen ges i uppdrag att utvärdera partiets politik på adoptonsområdet och lägger fram ett förslag till uppdaterad politik för nästa riksting att ta ställning till
Höör 2011-02-15
Daniel Sturesson
Distriktsstämmans yttrande - Skåne:
Distriktsstyrelsen instämmer i problematiken som motionären lyfter och föreslår därför att motionen bifalles.
Distriktsstyrelsen föreslår därför vårstämman att föreslå rikstinget att bifalla motionen
Stämman beslutade föreslå rikstinget att bifalla motionen
88
3. Barn & familj
Partistyrelsens yttrande:
Motionären lyfter fram en viktig fråga. Hur ska reglerna på adoptionsområdet se ut för att på bästa sätt tillvarata
barnets rättigheter och behov av en trygg omsorgsmiljö? Utgångspunkten för Kristdemokraterna är att vuxna inte har rätt till barn, däremot har barn rätt till föräldrar. När ett barn inte kan tas omhand av sina biologiska föräldrar är det viktigt att hitta en stabil familjemiljö där barnet kan få trygghet, omsorg och kärlek. Utgångspunkten
för Kristdemokraternas hållning har varit att det offentliga bör sträva efter att barnet ska få ersättning för det som gått förlorat, nämligen en mamma och en pappa. Sedan finns det situationer, exempelvis när barnet redan finns i ett tryggt sammanhang, där en adoption är det bästa för barnet även om barnet då inte får en ny mamma och pappa.
En adoption innebär att den som adopteras (adoptivbarnet) får rättslig ställning som barn till den eller dem som adopterar. Redan i dag finns ett antal kriterier för att man ska få adoptera. Enligt de kriterier som används i dag ska man bland annat ha fyllt 25 år, men helst inte över 42 år. Den som är gift får endast adoptera gemensamt
med sin make, såvida det inte är fråga om adoption av den andra makens barn. Dessa kriterier är inte per automatik diskriminerande enbart för att de är särbehandlande.
Det är också viktigt att påpeka att en adoption alltid kräver tillstånd av domstol. Domstolen prövar om den tilltänkta adoptionen är lämplig. Domstolens prövning föregås av en utredning hos socialnämnden. I utredningen
granskas allt ifrån privatekonomi till sociala förhållanden, föräldrarnas eventuella sjukdomar, sociala nät och arbetssituation. Detta eftersom man, så långt det är möjligt, måste kunna garantera det allra bästa för barn som adopteras.
Partistyrelsen har noterat att det i olika sammanhang påpekas att partiet inte har uttalat sig i frågan om ensamståendes
möjlighet att adoptera. Detta är en missuppfattning. Vid två tillfällen har partiet i riksdagen skrivit kommittémotioner (med anledning av propositioner) om att frågan om ensamståendeadoptioner måste utvärderas,
bl.a. mot bakgrund av att lagstiftningen är från 1917.
Forskning visar att internationellt adopterade barn generellt utvecklas väl och klarar skolgången lika bra som genomsnittet. Men forskning har också visat att en mindre andel löper högre risk att hamna i missbruk, psykisk ohälsa eller få andra sociala problem.
Kunskapsläget kring adoptioner utvecklas i takt med att allt fler som adopterats växer upp och blir äldre. Därför finns det skäl att ta till sig denna nya kunskap och utifrån den se över partiets politik på området såväl internationella
adoptioner, nationella adoptioner och närståendeadoptioner. Frågan om de olika kriterierna som ligger till grund för prövningen som adoptivförälder bör också ses över. Den principiella utgångspunkten för översynen
ska vara barnets rättigheter och behov av en trygg uppväxt och hemmiljö.
Partistyrelsens förslag till beslut:
Partistyrelsen föreslår rikstinget besluta att med ovanstående yttrande anse motion 3:2 besvarad.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...