måndag, maj 21, 2012

KVA - anordnar udda symposium


[uppdatering: eftermötet nedan]

Kungliga vetenskapsakademien (KVA) anordnar ett offentligt symposium rörande klimatförändringarna med ett litet udda upplägg. Men först en titt på vad KVA ska arbeta med på detta område:

att föra vetenskapens talan i samhället och påverka forskningspolitiska prioriteringaratt sprida vetenskaplig och populärvetenskaplig information i olika former


För att göra detta har man två dagar bara för inbjudna med en lista på mycket meriterade forskare från klimatfältet som bland annat ska diskutera:


"What can climate variations during the past few thousand years tell us about the sensitivity of the climate system and about the relative importance of natural and anthropogenic contributions to the global warming during the past century?"

 Till dag tre är press och andra välkomna:

"Journalister och allmänhet välkomnas till denna öppna dag under symposiet då en grupp internationellt ledande klimatforskare kommer att presentera och diskutera hur forskningen kan ge svar på främst två stora frågor:
1. Vad kan långa klimatserier berätta om människans nuvarande påverkan på kolets kretslopp och dess inverkan på jordens temperatur?
2. IPCC och deras bedömning av klimatförändringarna: Är klimatvetenskapen tillräckligt robust för att kunna ge ett tillförlitligt underlag till samhälleliga beslut?"
Listade under deltagande forskare är här två mycket meriterade forskare på området,  Thomas Stocker och Scott Denning även Stephen Schwartz verkar vara ganska väl publicerad. Samt Ole Humlum som jag inte förstår varför han framställs som ledande klimatforskare. Han är förvisso bra meriterade men exakt hur dom är ledande inom klimatfältet har jag svårt att se jag har förvisso bara skummat hans publikationer men hittar inga tecken på det.

I vilket fall tycks KVA här inte ha lika meriterade forskare i området som föregående dagar. Dessutom har man lagt upp det efter vad jag kan se så att man har en forskare som representerar mainstream i klimatfrågan och en som ettdera inte alls håller med om vad klimatforskningen säger eller tror att klimatkänsligheten är lägre än vad den vetenskapliga litteraturen på området säger. Detta tycker jag är djupt olyckligt då journalisterna inte själva besitter kunskap att värdera vad som presenteras för dem. Och vist tycks det som att KVA fallit i den fälla som journalisterna själva ofta kan falla i, att presentera en falsk ballans å ena sidan och å andra sidan istället för att förmedla vad hur det vetenskapsläget på området ligger. Något som flitigt utnyttjades av tobaksbolagen då man försökte göra gällande att rökning inte var så farligt.

Nu har jag inte varit på tillställningen än men hoppas kunna ta mig dit så kanske är kritiken obefogad, det återstår att se. Men en titt på forskarna som jag antar ska representera KVA inger inte förtroende.

Vid en lite närmare granskning framstår Ole Humlum mest som en klimatförvirrare bland annat kan ni här läsa en debattartikel (på engelseka) han skrivit. Där i kan man bland annat läsa följande små godbitar:

The CO2-hypothesis as it is formulated right now does not even fulfills the requirements of science
The reason for its lack of scientific foundation is the lack of ability for the CO2-hypothesis to come with forecasts that can be checked now or within a couple of years' time.
Efter detta följer också en rad andra ogrundade påståenden som gås igenom här, där kan ni också läsa om hur man kan se fingeravtryck från koldioxid. Det vill säga att man kan se att förhöjningen av koldioxid i atmosfären ger de tecken man trott i vår omgivning (bland annat mindre värme som avgår till rymden, mer värme som sänds åter mot marken i den våglängd som koldioxid väntas ge, en avkylnande över atmosfär, höger uppvärmning av nätter än dagar, etc...)Stephen Schwartz å andra sidan känns mer gedigen men hans publikation om en låg klimatkänslighet har fått stark kritik och visats inte vara robust. Schwartz har också under titeln Why hasn't earth warmed as much as expected och där gett en felaktigt bild då dagens uppvärmning är förenlig med vad mainstreamforskningen antytt också vad en del tidigare modeller sagt. Den publicerade artikeln som diskuteras där har också fått hård kritik från flera håll. Och vad jag kan se så reder inte Schwartz ut den kritik han får (Schwartz visar att det finns flera möjliga orsaker till att uppvärmningen tills idag är det den är (vilket andra också visat) en är att klimatkänsligheten är lägre än vad många modeller använder en annan är att aerosoler kan förklara varför uppvärmningen ser ut som den gör, Knutti med fler har då sagt att ja men om vi använder oss av data vi känner till så ser modellerna ut att fungera och Shwartz har inte visat att denna skulle vara felaktig vad jag kan se.).

Så min fundering inför KVA:s symposium är ifall KVA kommer återge en falsk balans som man inte lyckas reda ut eftersom frågan är komplex och media kommer sedan ge en felaktig bild av hur läget ligger i klimatforskningen. Och ifall det är fokus på osäkerheter varför diskuterar man då inte ifall klimatkänsligheten kan vara högre än vi förväntar oss det finns trotts allt också de som tror detta. Nå väl jag hoppas kunna åka på evenemanget  och återkommer.

[Uppdatering: Det visade sig att Schwartz var en riktigt bra föredragare och diskutant. Han uttalade flera gånger stöd för IPCC processen och bidrog till en bra diskussion kring aerosolers effekt på klimatet. Humlum å andra sidan var svår att förstå och han kom inte direkt med någon konkret kritik som inte blev bemött och förklarad av andra deltagare. Rekommenderar den nyfikne att hålla utkik på KVA:s sida där dom förmodligen lägger ut en film från symposiet.]

fredag, maj 11, 2012

Vetenskapsradion och klimatförnekare

Det börjar bli tjatigt men rapporten från FOI som jag kritiserat tidigare i min blogg togs idag upp i Vetenskapsradion (undertecknad blev bortklipt). Inslaget belyser problematiken i det som diskuteras så därför kan det vara värt att reflektera över en extra gång. Ca 9 min in i programmet... Men också i inledningen.

Lyssna: Vetenskapsradions veckomagasin

Man kan så klart nämna att det råkar sägas lärare istället för kommunpolitiker i början av programmet men de är knappast viktigt. Vad jag vet var det inte flera nyhetskällor som rapporterade att 6 av 10 kommunpolitiker var klimatskeptiker. Dessutom tillskriver man termen en betydelse som är svårt att veta vem som står bakom, "det vill säga som tycker att klimathotet är allvarligt överdrivet av både media och forskare". En del klimatskeptiker kanske skulle skriva under på detta, andra inte. Skepticism är i regel förknippat med något annat, från wiki:

"Skepticism, scepticism, skeptiker, sceptiker från det grekiska ordet "skeptikoi" som betyder sökare eller frågare. Begreppet används på olika sätt inom filosofi, religion och vetenskap som inte ska blandas ihop med varandra!"

Och i vetenskapliga sammanhang:

"Antipseudovetenskaplig (alltså vetenskaplig) inriktning, där man med vetenskapliga medel undersöker påstått vetenskapliga eller paranormala utsagor. Kopplat till organiserad skepticism."

Läs mer om det på den engelska wikisidan.

Det var DN som använde ordet klimatskeptiker i sin ingress, vad dom menar med detta är svårt att veta men i vilket fall är det onödigt att använda. Ifall man tolkar ordet som någon som är skeptisk mot att det pågår en klimatförändring idag så kanske inte ordet är så himla fel? Trots allt var inte kommunpolitikerna helt säkra på det... och kanske är den kopplingen till ordet bättre än det vetenskapsradion använder? Jag tycker i alla fall de eftersom att vara skeptisk mot något inte betyder att man anser något om hur mycket det är överdrivet i media och bland forskare. Eller är en evolutionsskeptiker någon som tycker att evolutionsteorin är allvarligt överdriven i både media och bland forskare? Kanske en rätt tråkig/trival poäng men genom detta låter man de självpåtagna icke skeptiska skeptikerna beskriva sig själva som man vill. Bättre vore att använda rätt benämning. Det gäller för övrigt också evolutionsskeptiker men även om jag tycker det är fel så är det mer förståeligt att använda ordet för att beskriva en person som är skeptisk mot något det vill säga en person som är skeptisk mot evolutionsteorin. I vilket fall så var det någon som skrev ingressen på DN som använda ordet klimatskeptiker det fanns inte med i rapporten och varför rapportförfattarna skulle stå till svars för detta och inte journalisterna framgick aldrig.

I rapporten används ordet "osäkra" och det sägs att 70 % av kommunpolitikerna var osäkra tittar man på siffrorna så visar det sig att någonstans runt 60 % inte är helt säkra på att det pågår en klimatförändring, så hur fel är de då att använda ordet osäkra? Är det bara petitesser som vi är inne och petar på? Till viss del känns det så men det kan vara nog så viktigt det med. Om frågan istället hade ställts pågår det en klimatförändring och man bara kunnat svara ja eller nej så är jag övertygad om att svaren sett annorlunda ut, och det är trotts allt så att ettdera pågår det en klimatförändring eller så gör de det inte... det är ingen graderad skala. Bara de kan ha förvirrat de som svarade. Det var i alla fall inget som pekade på att en längre grad än det högsta svarsalternativet skulle klassa dem som osäkra i själva klimatfrågan, vilket tydligt framgår senare då 70 % svarar att Sverige kommer att påverkas i framtiden. Det man kan se i svaren är brist på kunskap och viss osäkerhet, inte ett ställningstagande mot information man tagit till sig.


Nu upprepar jag mig väldigt från förra bloggposten men osäkerheten hade kunnat undersökas genom andra mer relevanta frågor om vad de tror kan påverka dem i deras kommun till exempel vad gäller havsnivå och nederbörds mängd. Och här kommer min starkaste kritik, då hade man undvikit att få den debatt som gått i media där till och med vetenskapsradion väljer att fokusera på klimatskeptiker och i vilket fack man ska placera in kommunpolitiker. Istället för att man får en diskussion om att i kommuner med lägre kunskap i klimatfrågan görs inte de nödvändiga förberedelserna inför kommande klimatförändringar.


Alltså det jag främst tycker rapportförfattarna gjorde fel var vad de fokuserade på när man presenterade underlaget mot media och sättet man frågade på. Detta gjorde att de dom ville få fram drunknade i en inte alls bra diskussion om vem som kan vara klimatförnekare eller inte. Vilket i värsta fall bara förstärker tendensen hos folk att inta en negativ inställning till klimatfrågor.tisdag, maj 08, 2012

Hur är det ställt med klimatkunskapen i kommunerna? Granskning av FOI rapporten.

Den rapport som FOI gjort om klimatkunskapen i kommunerna vinklades väl hårt av en del media. Värst var kanske frasen:
 totalt 70 procent av de svarande tvivlar starkt på klimatförändringen – drygt 9 procent är klimatförnekare och hela 61 procent är tveksamma till om människan orsakat jordens uppvärmning.

Som dök upp i DN.

I övrig media rapporterades det som att 6 av 10 kommunpolitiker tvivlar eller hyser tvivel om att människan orsakat jordens uppvärmning. Kanske inte fullt så illa, själv tar jag en stund och reflekterar över att en sådan liten notis rör om så mycket i grytan. Detta skulle kunna vara en större nyhet om man granskade rapporten bättre, vilket jag gör nedan.

Låt oss först reda ut ifall 70 % tvivlar starkt på klimatförändringen. Som Lars skriver på Uppsalainitiativet:

Svaren var på en skala 1 till 5 där 1 är "instämmer inte alls" och 5 är "instämmer helt". För att klassificeras som "övertygad" måste man svara 5 på samtliga frågor.  "Förnekare" blev man om medelvärdet var under 3. Övriga blev "osäkra". Med andra ord: två 5:or och en 4:a räckte för att klassificeras som "osäker". "Övertygad" var alltså väldigt snävt definierad, och att då översätta "osäker" till "klimatskeptiker" känns tveksamt.  

Personligen är jag skeptisk till att använda ordet klimatskeptiker över huvud taget, de självutnämnda klimatskeptiker jag träffat är inte det minsta skeptiska. Jag finner därför användningen här lika god som andra som brukar förekomma. Och visst är det så att om man är insatt borde man svarat 5 på alla frågorna men dom känns lite luddiga och vem drar sig inte för att svara de yttersta alternativet i en enkät? Å andra sidan är det runt 30 % av politikerna som ligger under 4:a på frågan om människan påverkat klimatet i betydande omfattning och jag har faktiskt svårt att förstå de över 60 % som inte instämmer helt i det påståendet. De betyder ju faktiskt att dom är osäkra på om människan påverkar klimatet i betydande omfattning. Alltså inte så långt från de 70 % som rapporten beskriver som osäkra. Här kan man tycka att det var onödigt att ta fram något medelvärde bland flera frågor för att försöka beskriva kommunpolitikerna.

Men låt oss titta närmare på vad som mer står i rapporten, i inledningen säger man bland annat att:

De flesta författarna verkar i dag vara överens om att klimatförnekelse inte längre ges mycket utrymme i dagspress och i TV, men att förnekarna i stället får fram sitt budskap på andra sätt, till exempel via bloggar.
Detta stämmer inte helt och hållet då man tydligt kan se att personer som till exempel följer FOX-News inte har förstått klimatfrågan. Det finns också mer att diskutera i den frågan som också knyter ann till FOI:s egna fundering på hur man ska nå de som inte är övertygade om orsakerna till att de nu sker en klimatförändring.

I övrigt kan man konstatera att kommunpolitikerna i snitt tycker att klimatförändringarna är en mycket viktig fråga och 70 % av kommunernas politiker var helt säkra på att Sverige kommer att påverkas. Detta kan ställas i relation till att bara runt 50 % är säker på att det sker en klimatförändring, något som tyder på att man tror att det är något som kommer i framtiden men inte pågår nu. Vilket är illa men inte fullt lika illa som att inte tro att något kommer att hända i framtiden heller. Det kan också nämnas att ca 85% av den svenska befolkningen var helt säkra på att Sverige kommer att påverkas av klimatförändringarna. Så vist är läget illa blad kommunpolitikerna men inte fullt lika illa som till exempel artikeln i DN gav sken av. Mest förvirrade av allt är kanske ändå att de tycker att klimatförändringarna är en så viktig fråga samtidigt som de inte vet om att det pågår klimatförändringar. Slutsatsen här är väll att om informationsspridningen fungerade bättre skulle klimatfrågan ses än allvarligare.

Att gradera frågor eller ej gradera det är frågan, vist hade det blivit tydligare om FOI istället frågat något i stil med tror du att det pågår en klimatförändring idag och tror du i så fall att människan orsakar merparten av denna klimatförändring de senaste 100 åren? Och bara tillåtit ja och nej som svar. Detta hade gjort det klarare hur stor del som är offside i frågan. Å andra sidan hade det inte fångat upp osäkerheten som så tydligt finns hos kommunpolitikerna i frågan. Genom att gradera och fråga som man har gjort har FOI tydligt visas att kommunpolitikerna inte har någon större kunskap i klimatfrågan. Detta leder förmodligen också till det allvarligaste som rapporten tar upp. Bara 17 % av kommunerna har i hög utsträckning arbetat med klimatanpassning i brist och riskanalyser i vatten och avloppssystem och riktlinjer för byggande. Kommunpolitikerna borde trotts allt veta att det pågår klimatförändringar. Om man inte är helt säker på detta så är det klart att ens agerande kommer speglas utav det. Som SMHI nyligen påpekade så ser vi redan förändrade nederbördsmönster i Sverige.En annan sak som är beklämmande och som kommer fram i rapporten är att kommunpolitiker och kommunchefer har så dålig förståelse för vad forskning är. Det är kanske inte helt oväntat då jag betvivlar att det finns speciellt många utbildningar i Sverige där studenterna får en bra inblick i vad forskning är och hur den fungerar. Detta är något jag inte minst själv stött på vid diskusjoner med journalister och politiker. 


Bara runt 20 % svarar att de instämmer helt i att klimatforskningsdebatten är mycket seriös och ingenting som pågår bara för att klimatforskarna ska få mer pengar! runt 50 % svarar 3 eller lägre på den 5-gradiga skalan! Lika illa är det när bara runt 20 % instämmer helt i att de ledande forskarna inom klimatforskningen är eniga om att det sker en klimatförändring! Inte ens klimatförnekarna brukar i någon större skala hävda att det inte sker en klimatförändring just nu.

Som nämnts innan undrar FOI hur man ska nå tvivlarna då dessa inte är särskilt intresserade av att få mer information. Medan jag tror att detta är komplext och återkommer i en längre post om det senare kan jag nämna att en del som bör komma till är förändrad medierapportering, jämför med ekonominyheter... något liknande borde finnas för miljöfrågor. Att skapa lite press på ledare att ha kunskap i frågorna och se till att de kommer djupare in i samhällsdebatten.


måndag, maj 07, 2012

Klimatförnerkarna i kommunerna bör lyssna på forskarna!

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har nyligen gjort en undersökning som visar att 
Enligt rapporten är 30 procent av beslutsfattarna övertygade om att förändringen pågår och att den viktigaste orsaken är människans utsläpp av växthusgaser, medan nio procent befinner sig på andra sidan planket och helt förnekar fenomenet. Övriga, 61 procent, är osäkra och säger sig inte vara övertygade om att människan orsakat uppvärmningen. Många, 48 procent, litar inte fullt ut på klimatforskarna.
Samtidigt i verkligheten beskriver SMHI hur klimatförändringarna förändrar vädret i Sverige. Det är tyvärr fortfarande viktigt att bemöta klimatförvirrarnas propaganda.


Figurerna visar förändringen av temperatur respektive nederbörd för hela året när perioden 1991-2011 jämförs med standardnormalperioden 1961-1990. För större delen av landet har temperaturen stigit med ungefär 1,0 ºC, medan det i delar av Lapplandsfjällen har blivit omkring 1,5 ºC varmare. Denna utveckling ligger i linje med den globala uppvärmningen och vad som kan förväntas med utgångspunkt från klimatscenarier beräknade för Sverige. 

Nu vill fler vill avveckla än bygga ny kärnkraft

SOM institutet stärker nu vår tes om att det tvärt emot vad SKGS (delar av svensk basindustri) säger inte alls är en speciellt gynnsam opinion i Sverige för ny kärnkraft. SOM-institutets undersökning visar att 44 procent nu vill avveckla kärnkraften, antingen snarast eller när dagens reaktorer tjänat ut. Kärnkraftsanhängarna som vill byta ut dagens tio reaktorer mot nya, eller bygga fler, är färre: 35 procent.

Vår kritik mot SKGS går det att läsa mer om hos ekologistas, newsmill och i SvD.


LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...